neděle 31. července 2016

NACIONALISMUS MŮŽE BÝT JEN ATEISTICKÝ

Náboženství nemá soukromý ráz ° demokracie snadno suplující Boha ° Pravda nestojící na lžích ° smysl dějin ve třech fázích

Téma v nadpisu by šlo vyřešit stručnou ekvilibristikou. Pokud obecný nacionalismus má krédo NIC NEŽ NÁROD, pak nemůže být nad Národem nic vyššího. Ani Bůh. Ale pokud nejvyšší pozici má naopak hypotéza Boha, pak něco s Národem co nejvyšší hodnotou nebude v pořádku.
Ale vážněji. Byť předkládaným textem pobouřím mnohé přátele tak jako tak. O víře vůbec v samotnou existenci Boha se dnes hovoří jako o soukromé věci každého. Stejně jako o ateismu. Jenže už to je klam. Stejně jako na druhou stranu v současnosti často slýchané výkřiky, že svět se o žádnou ideologii nesmí opírat. Pro 99% populace premisy sice sympatické, ale sloužící toliko jako drátky pro zákulisní loutkoherce.

Už víra v posmrtné životy, víra v hybnou energii světa apod. je jedním z ideologických kamenů, který musí být nějak zapracován ve strukturách ideologií jiných. A z nadlehčeného prvního odstavce vidno, jak snadno si kameny mohou upírat své místo. Jenže pokud se jedinec může dostat do podobného tápání, pak takový bloumavec ani jedno nenosil ve svém srdci. Nebo si snad nedokážete představit situaci, kdy nacionalistická povinnost může přírodními zákony velet něco obráceného než etika odvozená od strachu ze své individuální omezenosti a vlastní smrtelnosti?
Ano, i nacionalismus má své východisko v srdci! Je to také víra. Jenže víra bez potřeby Boha. A překrásně symbolicky: když bylo použito východisko V SRDCI ( „v kosterní soustavě“, „v pleti“,…), tak souběžně říkám, že ve fyzické přírodě odkud se teprve živočich SVOU VŮLÍ SÁM VZPŘÍMIL. Nacionalistické víře osvobozené od Boha tedy nelze vyčítat oportunismus, který naopak přímo čiší z tématu „strach z posmrtnosti“.
Pak tu máme vůli většiny, demokracii. Ta si s boží existencí konkuruje. Pokud zapátráme po vývoji dějin, pak zcela zásadně. Vytyčme si jako symbolický zlom pád Bastily, odkdy se odvozuje existence moci co vůle lidu. Počátek klaďme k roku 1789 spíše proto, že nějaký časový bod padnout musí.
Do té doby státy a jejich představitelé se zaříkali svou oprávněností coby entity z boží vůle. Úřad panovníka sice na dotyčného přecházel dědičnou linií (či blízkými právními cestami), ale PRVOTNĚ si to přál Bůh. Ideálně pak ono přání odklepla i boží zástupkyně na zemi, ta či ona církev. Což tlumilo masy od možnosti jakéhokoliv principiální vzpoury. Celá staletí zdeptaná náboženskou lží pak nedokázala jít mimo direktivy Bohem pověřených vládců.
Jednu lež střídá druhá. Moc odvozovat od vůle lidu. Demokracie. Osvícenské teorie vyplodily onen faktický přerod OPRÁVNĚNOSTI ZDROJE MOCI z Boha na přání mas. V různých zemích a v různých časech postupně v různých podobách. Všeobecnost a rovnoprávnost hlasování ale nakonec zvítězila. (A vůbec není na škodu si všimnout blízkosti rozvoje vlivu klasických masmédií a všeobecnosti a rovnoprávnosti).
Koexistenci Boží existence s vůlí mas se vyřešila právě oním ponecháním bazálních náboženských otázek v soukromé sféře. Oproti tomu proč se bránit využít potenciálu institucionalizovaného náboženství k řízení populace? Tedy těch dílů mas, které alespoň jednou nohou touží po legitimitě čehokoliv teprve s boží asistencí? Nicméně prvotnost legitimity současna je ve vůli většiny.
V obecných dějinách tedy byly (víceméně postupně) dva zdroje moci. Bůh a vůle mas. Abych neshazoval pouze Boha, vysmějme se i důstojnosti masy. Reálně mocní o její pokleslosti vědí, stejně jako mají prostředky jak vštípit mase „potřebné“. Ono potřebné pak nejen že si masy opravdu zvnitřní a projeví ve volební taškařici, ale totéž přijmou co jediné oprávněné! Tady je další srovnání – při šíření hypotézy BOŽÍ EXISTENCE a hypotézy OPRÁVNĚNOSTI VYVĚRAJÍCÍ Z MAS! A opět obojí vždy bývalo v základech dobové státovědy…
Zatímco před pár stoletími bych bez povinných náboženských fangliček ani NESMĚL BÝT PŘIJMUT (nastaly by totiž automatické bloky „prvních dojmů“ u posluchače; blíže základní psychologické poučky), nyní až roztomile podobný úkaz nastává při mém odmítání demokracie. Ač mí známí bývají Režimem označováni co „neonacistické kruhy“, jedná se toliko o opovržení současnou podobou demokracie. Paradoxně i tento fakt připodobňuje někdejší legitimitu odvozenou od Boha k legitimitám dnešním, kdy nikdo není schopen akceptovat to, co není odvozené od aktuálního dogmatu, tj. vůle komunitní většiny.
V tomto úseku zamyšlení je tedy oprávněné konstatovat, že v tématu legitimity státu demokracie nahradila Boha. Nahradila, což ještě nemusí znamenat, že zavrhla v tématech dalších. (Utilitaristické suplování viz výše.)
Dosud byly pouhé dvě verze zdroje moci. Nastat by ovšem měla fáze třetí.
….
Ač je soustavně prorokován konec nacionalismu – mocní cizinci z vypočítavých důvodů nepoužívají „konec toho vašeho národa“ – je zde naděje příchodu nacionalismu co třetí varianty legitimity státnosti, než které dosud v  dějinách existovaly. Nejvyšší forma nacionalismu, tedy nacionalismus oproštěný od Boha i bez chiméry vůle mas! (Už jenom proto, že v případě s opětovnou provázaností na předchozí pilíře náboženské či většinové by časem nechtěně, ale přitom logicky, následovalo zrakovinovění k podobám státu dříve zdiskreditovaným.)
...
Víra v Boha není soukromou věcí. Podobně jako demokratická mánie a její podlézavé poklonkování se každému jedinci co zdroji moci zde není navěky. Protože demokratická teorie od hlasování snadno zabíhá ke zrovnoprávňování zcela přirozených nerovností a víra v Boha snadno přerůstá do odrazování od bolestných – a přitom nezbytných – činů.
Obě východiska státnosti už tu byla a jelikož už v samém základu své teorie tvrdila lži, musela chtě nechtě upadnout do karikatury. A karikatur známe dostatek u obou .
Skutečný nacionalismus, co výzva odvozená z dějin, se zvládne opřít pouze o Národ. Přitom Národ nedefinuje prozaický součet voličů. Skutečný nacionalismus je natolik silný, že zvládne proklamovat fakt, že se nemusí poklonkovat mínění laiků. Nebo které v případě horkých chvilek postraší zproblematizováním jejich údajného posmrtného života. Skutečný nacionalismus zvládne říkat pravdu, která se obejde bez vůle většin a pro VĚČNÝ ZÁJEM POKREVNÍ ENTITY je schopen jít i proti ustrašené iracionalitě ulice.
...
Nacionalismus vychází pouze z Národa. Národ není nic nadpřirozeně vytvořeného ani nic odhlasovaného. NACIONALISMUS BUDOUCNOSTI obě domněnky odmítne!! Až v ten moment nastane třetí fáze dějin!!!

P.S.:omlouvám se za uvozující grafiku, leč vyjádřit na pár pixelech náboženskou víru jako takovou bylo obtížné; posloužila proto vatikánská institucionalizovaná verz