úterý 19. května 2020

I KONTROVERZNÍ JIŘÍ ČERNOHORSKÝ SI ZASLOUŽÍ OCHRANU PŘED POMLUVOU


Věc: trestní oznámení na identifikovatelného pachatele Jakuba Szántó pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1, 2 tr.z.

K rukám: Policie České republiky
Na vědomí: Rada České televize
Federace židovských obcí v ČR

Tímto podávám trestní oznámení na identifikovatelného pachatele Jakuba Szántó (osoba židovského původu, zahraniční zpravodaj České televize pro Blízký východ) pro trestný čin pomluvy dle §184 odst. 1, 2 tr.z.. Toho se dopustil 16.5.2020 v 17:10 na sociální síti Twitter pod nickem @JakubSzanto. A to svým příspěvkem, který se pro pachatelovu známost coby profesionální žurnalista musí primárně chápat jako seriózní novinářská informace. Vše se týká citační části v uvozovkách. Takové by mělo být mezi pracovníky veřejnoprávní instituce doslovnou citací, nikoliv fabulačním humorem kdesi na zdech WC.
Z výše uvedeného profesního zařazení je patrné, že o soukromosti činu nemůže být řeč. Což společenskou nebezpečnost jedině zesiluje, o spáchání věci za vyhlášeného stavu nouze ani nemluva.

Inkriminovaný text: „Jiří Černohorský na protestu před ČT: ´Nebýt Koněva, nemůžete dnes vysílat ty svoje s*ačky! Šíříte nenávist k židům!´ Elitní skupina českých vlastenců vyzbrojena ruským praporem a velkoruskou svatojiřskou stužkou v akci“
Text je na sociální síti Twitter doplněn fotografií dokládající, že vše, včetně ÚDAJNÉ citace, se týká jakési mikrodemonstrace na Kavčích horách téhož dne.

Jiří Černohorský je osobou s patrnými sklony k exhibicionismu, který se v počátečních přívalech své duševní nestandardnosti ocitl i mezi národoveckou scénou. Snad proto se tzv. Pražská kavárna shlédla z osobnostní poruchy jmenovaného dělat obecný vzor při řízeném výsměchu domácímu národu. Nic nedbajíc na fakt, že Černohorský ve svém obdivuhodně širokém angažmá osciluje mezi prezidentskou kanceláří, religiozitami všeho druhu, pomyslnými ekoteroristy, až k ochráncům popálených cikánských Natálek.
V následných fázích přívalů svých záchvatů je Černohorský schopen dostat se zase nazpět k naivnějším subdílkům českého národovectví, které jsou stále ještě sto strpět jeho přítomnost. A PŘESNĚ S OHLEDEM K POSLEDNÍ SKUPINĚ MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ CHRÁNĚNÉHO ZÁJMU. Protože Jakub Szántó o Černohorském sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů (skutková podstata prvního odstavce §184 tr.z.; spácháno pak veřejně přístupnou počítačovou sítí při použití odstavce druhého).

Kdo alespoň letmo vnímá veřejnou situaci s pomníkem maršála Koněva, jméno pana Černohorského mohl zaznamenat u tábora obdivovatelů onoho důstojníka Rudé armády. Dále je trasa Černohorského politické úvahy komplikovanější, avšak zhruba v tomto pořadí:


Tzv. Pražská kavárna panicky odmítá současné Rusko ( = coby aktuální konkurenční velmoc), tudíž Černohorský naopak začal vehementně milovat vše ruské. Včetně ruského výkladu svých dějin ve čtyřicátých letech dvacátého století.
Historickou skutečností jsou velkogermánské tendence hitlerovské části druhoválečné fronty, které by zřejmě v hypotetické historii coby-kdyby nepodporovaly slavistický vývoj střední Evropy. Jenže souběžně ani židovské zájmy.
Nynější masmédia produkují propagandistické projekty pro české lidi v češtině. Pozor: což nemusí znamenat onu produkci ryzími Čechy! Zde se blíží rozluštění ekvilibristiky, která ovšem zůstává podobným Černohorským zahalena, Szántóvé z ní naopak těží!
V Pražské kavárně, veřejnoprávní České televizi (zejména redakce „interpretačního zpravodajství“) aj., je neúměrný vliv Židů všech odstínů. O tomto spojení je neslušné vědět. Jak bylo napsáno, v ochablém myšlenkovém světě pana Černohorského mu i můžeme věřit nakolik mu míra onoho propojení uniká. Zmatečnosti z toho plynoucí by Szántó ostatně mohl využít (a využívá) jako nepřímého důkazu o pravosti citátu. Tedy před těmi, před kterými se jinak vyžívá s frází o vícezdrojovém potvrzování...
Pakliže na demonstraci údajně Černohorský na adresu České televize vyčítavě zvolává, že ČT „šíří nenávist k židům“, mohl by tím teoreticky mít na mysli minimalizaci mediálního zájmu současné agitace k bojům na východní frontě - oproti předlistopadovému, snad i vskutku přehnanému, opěvování Rudé armády.
Jenže komunistická adorace Rudé armády byla ve smyslu Rudá armáda = razitel bolševismu. Účel všude nějaký jest. Spíše jen na okraj komunistického eposu byla i Rudá armáda coby ta, která se dostávala první k tzv. vyhlazovacím táborům pro Židy. (Ve spekulativnějších námětech historizujících fantazií pak i pro celý slovanský svět.)
A v očích Černohorského pak zřejmě dnešní ČT Koněva, Rudou armádu, Holocaust i Osvětim, zanedbává. Nutno podotknout: část s Holocaustem a Osvětimí platí toliko v mysli Černohorského, nikoliv pro realitu holocaustovské agitky třetího tisíciletí, která naopak používá druhá dvě témata coby ideologické východisko postmodernity.

Jenže z těchto dosavadních odstavců, které jsou autentickou součástí Černohorského ideologického světa, NEMUSÍ NUTNĚ VYPLÝVAT I VĚTY, KTERÉ MU SZÁNTÓ VYPOČÍTAVĚ A BEZOHLEDNĚ PODSUNUL!

Pachatelovou motivací je, že těží z všudypřítomného citového vydírání Holocaustem. Nenáhodného. Termín „Holocaust“ Szántó přímo nevyslovuje. Takticky využívá kuriózní postavičky právě Černohorského, které vkládá do úst dvojaké výkřiky. Tedy do úst a do její chaotické pseudoideologie. Lišácky s využitím účelového zaměňování termínů (mohlo by být např. „česky hovořící Židé“, „Židé dle potřeb maskující se za češství“, apod.) pro složitější soukolí historie. Vše pak vedoucí k dnešnímu prezentování Pražské kavárny jako morálního středobodu.
Český nacionalismus má dávno vytyčenou pozici Židů. Je to tak, tak, tak a tak. Tečka. Ale konzumenti vysílání ČT, tedy disponenti všeobecného a rovného hlasovacího práva?
Repetice: veletoč má vyústění v legitimizaci dnešní židovské kliky v pozici jediného oprávněného předvoje politiky, a to ilustrovaného právě ústy přihlouplého Jiřího Černohorského, který až švejkovsko-cimrmanovsky spojil Židy s autorstvím antisemitismu ( = „šíříte nenávist k židům“).

A který český nacionalista by po podobném podsunutém výroku, tedy pokud by citát nebyl pouhou BEZOHLEDNOU lží z dílny prestižního redaktora ČT, na Černohorského neplivl?

Pro potřeby předkládaného trestního oznámení vypíchněme, že Černohorský by v případě pravdivosti inkriminovaného citátu ztratil zbytky své vážnosti v politickém okruhu českého konzervativismu. Došel by tedy vážné újmy. Vylhaná nechutná míra servility k Židům ( = nepravdivý údaj), kterou lživý výrok od Jakuba Szántó pro Jiřího Černohorského zakládá, je tedy smyslem tohoto trestního oznámení.


Nu a zde je důkaz lživosti citátu od účastníka demonstrace Dominika Bastla (PČR jeho bližší identifikační údaje jistě zná):
REPORTÉR ČESKÉ TELEVIZE JAKUB SZÁNTÓ TÍMTO PŘÍSPĚVKEM PLNĚ POTVRDIL, ŽE ZMÍNĚNÉ MÉDIUM NENÍ NIČÍM JINÝM, NEŽ PROLHANOU MANIPULATIVNÍ ŽUMPOU! VĚTA O ´ŠÍŘENÍ NENÁVISTI K ŽIDŮM´ NA ZMÍNĚNÉM SHROMÁŽDĚNÍ VŮBEC NEZAZNĚLA. ANI OD JIŘÍHO ČERNOHORSKÉHO, ANI OD NIKOHO JINÉHO Z PŘÍTOMNÝCH. COBY JEDEN Z ÚČASTNÍKŮ SHROMÁŽDĚNÍ TO MOHU POTVRDIT. ZÁROVEŇ S TÍM MUSÍM KONSTATOVAT, ŽE SKUTEČNOST, ŽE REPORTÉR VEŘEJNOPRÁVNÍHO MÉDIA MŮŽE TAKTO LHÁT BEZ JAKÉHOKOLIV POSTIHU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE, JE ZCELA SKANDÁLNÍ A JE NA MÍSTĚ VYZVAT, ABY BYLA NEPRODLENĚ UČINĚNA NÁPRAVA!“

Vše zároveň putuje k Radě České televize pro iniciaci otázky, nakolik etické je podporovat svého pracovníka, který zneužívá pozice v ČT k politickým zájmům svého světa. Stejně tak k Federaci židovských obcí v ČR coby k autoritě mohoucí se veřejně distancovat od podobných politických lží svého význačného člena. Jedině tak lze dospět ku zlepšení situace.

O výsledcích šetření si přeji být informován.

V Praze, dne 19.5.2020

S pozdravem
Nic Než Národ


Mgr. Petr Kalinovský

1 komentář:

  1. Jako drobná provokace vůči Černohorskému i Szántóvi vtipné, ale když si srovnám formu Vašich straších (např. z období psaní do Republiky) a novějších textů, přijde mi, že to nějak stylisticky ztratilo onen pomyslný "šmrnc".

    OdpovědětVymazat