pátek 1. dubna 2016

ZÁCHODKOVÉ UMĚNÍ CO KORZO DEMOKRACIE

Repetice smyslu Antidemokrata ● elitářství nad duševním bolševismem ● obecné rysy WC-politiky ● dosavadní reakce na web

Začněme od upozornění, že vyzněním nemají být postřehy z aktuálního dění. Mělo by zde rezonovat obecnější bilancování za dosavadní činností Antidemokrata, tedy projektu systematicky odmítajícího legitimitu odvozovanou od hlasování. A to z hlasování v jakékoliv podobě. Název webu nebyl vybrán pouze pro okázalé rebelantství, nýbrž pro primární politický princip. Pro nepředpřipraveného čtenáře, který naopak při kterékoliv bolístce kvílí cosi o nedostatku demokracie, referendu, předčasných volbách apod., se proto azimut portálu může jevit exoticky.
Sezónní politická mínění lidu, ony výkřiky z momentální politické atmosféry, přitom bývají úspěšněji ( = populárněji) zachycována v kabinkách veřejných záchodků. Tato sdělení mívají několik zásadních charakteristik: -      jsou každému srozumitelná,
- stejně jako každý je může tvořit
- ovšem kromě úderné proklamace (za obvyklým rovnítkem)
- opomíjí podstatu problému
- šíři témat alespoň překrývají bombastickým vykřičníkem,
- jakoukoliv preciznost nahrazují vyobrazením genitálu
- kolikrát jen stačí v oněch freskách přeškrtnout jedno jméno, nahradit jej jiným, a vše se aplikuje nanovo.
  
…   
Koncepční ideologická práce se od těchto politicko-literárně-výtvarných útvarů liší. Bývá podepsána, přičemž podpis by měl v ideálním případě dávat záruku, že předkládané odstavce tvoří jeden celek s autorovou osobností. A jednolitost musí být zachována – byť je zřejmé, že v reportážních pasážích by mnohý čtenář přivítal účelové ovace.  
Hlubší teze koketují s právnickým slohem, neboť jsou tvořeny i jako obhajoba pro budoucno. Ani ne tak ve smyslu trestně-právním (byť i to je komplikace), ale spíše coby obhajoba před tribunál logické soudržnosti.
Přesnost sdělení může být pro mnohé ubíjející, jenže tvůrčí svědomí ve své ostražitosti nesmí ustat. Vyklizená soudní síň (opadnutí zájmu davového čtenáře) nastat může, ale koherence tezí se na obecenstvo stejně nemůže ohlížet.  
Celistvěji pojatá politická Idea není pro každého. Už tím má deficit vůči všelidové demokracii. Komplexní ideologické vidění je plodem dlouhé cesty, kdy nejprve prvotní vůle dala sílu projít labyrintem deformací. Plod v sobě obsahuje i elán ke kantorskému varování. Jenže snést takovéto mentorování, to nezvládne akceptovat zdaleka každý.

Vraťme se ale k nápisům v místnůstkách úlevy.  Ty nejsou komplexně vypracovanou myšlenkou, zato všelidově dostupným zdrojem politična. Mělkým, pomíjivým, rychle srozumitelným, a proto kýmkoli hodnotitelným. Občanská rovnost v její nejčistší podobě.
Lichotivost v přirovnání toaletního umění k jeho masovému publiku – to nikomu nenamlouvám. Má to být urážlivé! Pokud se ovšem oficiálně baží po nevyvyšování jedněch nad druhými, či dokonce má být standardem ono nucené snižování latěk, nechť mou paralelu mají rovnostáři povinně vyfrézovanou na čelech!

Necelá  čtyřicítka zdejších esejů neumožňuje vypracování serióznější studie o jejich přijmutí, blesková anketa snad už po prvním půlroce přípustná bude. Byť neříká nic překvapivého. Kde jsou náměty konkrétní témata současnosti, čtenářský zájem značně převyšuje ty s motivy abstraktními.  Byť ty metafysičnem zavánějící by logicky měly být poselstvím přitažlivějším.
Židovské alergické reakce vynechejme, stejně jako tušené monitorování státními orgány. Pochvalných zpětných vazeb si web cení, negativní odezvy pak byly pohnutkou pro odstavce dnešní. A to ať už jsou kritiky míněny coby přátelské rady nebo i když je v nich charakteristické právě nedorozumění v tématu povinné všelidovosti.

Odpovědnost máme každý nějakou a různě vyjádřitelnou. Tou Antidemokratovou rozhodně není množství otevřených příspěvků, přitažlivost pro listovatelské hordy, renta od komerčního vydavatele nebo dokonce volební úspěch v urně. 
Ta Antidemokratova byla naznačena už v Prologu. Jde pouze o budoucí předložení vizitky autorova života. A taková může být ztvárněna toliko komplexní ideologií! Jedině taková může zdůvodňovat oslnivé sebeobětování, a tak znesnadňovat nepřítelův očekávatelný výklad spanilé jízdy  za zkratkovité jednání! (Jenže pouze pro badatele, nikoliv pro urgentního úlevníka za 5,- Kč)  

Žádné komentáře:

Okomentovat