neděle 16. října 2016

MORAVANSTVÍ COBY TUZE ZNEUŽITELNÝ JEV

Cui bono + modus operandi ° moravanství teritoriální ° moravanství „nacionální“ ° jazyková rovina

 

Mám pocit, že se na našich demonstracích zintenzivňuje obrat: „My, Češi, Moravané a Slezané“. Nebudu zapírat, že mi podobné rve uši. Tento svůj pocit jsem ale schopen zdůvodnit nad materiálem současného nejvýznamnějšího – a přitom RELATIVNĚ seriózního - moravisty: doc. PhDr. Jiřího Pernese PhD. (Pod moravskou orlicí aneb Dějiny moravanství. Brno : Barrister & Principal, 1996 ISBN 80-85947-12-9 )


….

V zájmu koho se tradiční společnosti – skutečné národy - ničí, to pro dnešek vynechejme. Spíše bych rád upozornil na některé iluzionistické mechanismy:

Začněme od jednoduché poučky. Národní tělesa lze buď:

  • vyhladit rychlým řezem a kremací tělesných schránek jejich členů (jenže to by pak nebylo nad kým panovat)
  • nebo zničit postupně. Zde se postupností míní třeba promíšení národů krok za krokem.
  • Případně rozdrolit POVĚDOMÍ o jednotící krvi. K tomu paradoxně slouží i budování jakýchsi taktických nových pseudonacionalismů, pseudonárodů. Je proto zajímavé si povšimnout, jak podobného tzv. moravanství se pokoušela využít při štěpení českého národního hnutí taktéž vídeňská exekutiva v roce 1869. Tehdy se Jan rytíř Chlumecký, několikanásobný ministr a zejména císařův důvěrník, ujal vydávání právě moravisticky agitačního časopisu Morava (později pod ještě příznačnějším názvem Moravan). Přitom tento byl díky vládním dotacím nejlevnější. (Pernes, 119) A cena v dobách masmédií pouze ve formě tisku byla jaksepatří efektivní. Čeho všeho mohlo periodikum asi tak využívat? (nejprve to vezměme nadčasově)

Moravanství teritoriální

Jedním z obvyklých jevů jsou – slušně řečeno - rozpaky okrajových regionů vůči centru. Tyto pak bohužel často umocňuje přezíravost centra nad obtížemi regionů. Onen úkaz mám už od dětství uložený v kolonce „burani vs. lufťáci“ (chata 50 km od Prahy). Tuze podobné pocity k centru českého státu panují o stovky kilometrů dále, byť tam se někteří pokouší na ně nalepit akademické rekvizity.

Široké masy lidí z regionu pak na podobné slyší, obzvláště když NEDŮVĚRA VŮČI CENTRU nezní primitivní úrovní hanlivého pokřikování na „lufťáky“. Proto teritoriální nedůvěra se může začít maskovat coby „národně osvobozenecké požadavky“ Moravanů.

Literární historik Miloslav Hýsek ještě v roce 1909 přitom analyzuje rozebíranou terminologickou neujasněnost ve spise Dějiny tzv. moravského separatismu tak, že „slovo ´moravský´nahradilo dřívější ´český´nikoliv z vědomé snahy budovat opozici proti Čechám, nýbrž z nedostatku národního vědomí, který zaměňuje pojem země za pojem národa.“ (in: Pernes, 87) Tedy linie mohoucí jet bez následujícího:Moravanství „nacionální“

Jenže na základě předchozího se někteří pokouší o utváření jakéhosi moravanství nacionálního. Tedy se odštěpovat/vylučovat/oddělovat od národa českého. Zatímco předchozí kapitolka byla spíše o obecných sociálních úkazech, přitom ale POLISTOPADOVĚ ve volbách výsledky úspěšných (Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko; 1990 10,3% a 1992 5,87 % /údaje pro ČNR, dnešní Poslaneckou sněmovnu; přitom HSD-SMS kandidovalo jen v některých krajích/), u čísel v rámci reprezentativnější desetileté periodicity při sčítáních lidu, domů a bytů je ono číselné vyjádření tristnější. Tedy alespoň pro profesionální moravisty: ve zbrklejším roce 1991 se k „moravské národnosti“ přihlásilo 1.362.313 lidí (Pernes ve svém vědeckém moravistickém elaborátu velkoryse zaokrouhluje na 1.400.000 Pernes, 253), ovšem o deset let později jen 521 801. Čím to?

Zatímco české národní obrození v devatenáctém století toliko připomenulo lidem jejich vzájemná pokrevní pouta. Což stačilo, neboť český národ vždy existoval. Oproti tomu v bizarním moravanském buditelství při každém jeho výskytu padávala, padala a padá jedna kuriozitka za druhou. A to nikdy nemůže vést k delší trvanlivosti...Začněme hodně vzadu. Úsměvně zní, jak kdysi Bartoloměj Paprocký z Hlohol (16/17 st.) ve spise Zrcadlo slavného markrabství moravského – což má být první historické dílo tzv. moravistů -, hlásal, že Moravané nepřišli s praotcem Čechem. Nýbrž jejich příchod dává do návaznosti na Markomany. (Pernes, 73) Úsměvným paradoxem budiž, že ve století devatenáctém si tytéž Markomany „zabírá“ epos velkoněmectví...

Obrozenecká historiografie česká je neodmyslitelně spjata se jménem Františka Palackého. „Palacký se nikdy netajil přesvědčením, že v Čechách i na Moravě, jakkoliv jde o země s odlišným historickým vývojem a státoprávním postavením, žije jeden český národ a všechny pokusy o jeho rozdělení odmítal.“ (Pernes, 90)

Palacký, rodák z Novojičínska, téma dnešního Antidemokratova komentáře nechtěně rozřešuje nejen názvem svého ústředního díla (Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě), ale i následnou proklamací:Oumysl můj byl odjakživa nerozlučovat, co Bůh spojil a nedělat tam hrází, kde jich od přírody není; pevné zajisté mám v tom přesvědčení, že jsa rodem Moravan, jsem národem Čech.“ (in: Pernes, 93) Termín ROD ( = zemská terioriálnost) tak dává do podřazeného významu vůči významově nadřazenému NÁROD.

Ostatně i v úvodu avizovaný nadšenec moravanství Pernes musí zmírnit na „Být Moravanem a Čechem současně se totiž nevylučuje, tak jako se nevylučuje být současně Tyrolanem a Rakušanem či Bavorem a Němcem.“ (Pernes, 254) Jenže toho nebezpečí významového zaměňování či dokonce znásilňování.....Příkladem dále připomeňme i deklarativní projev předsedy Zemského národního výboru pro Zemi moravskoslezskou Františka Roubala z 18.7.1945, že v něm poprvé zasedají „pouze Češi, skuteční zástupci moravského lidu“ (Pernes, 164) Kontextem sice myšleno především bez Němců, sekundárně i bez Židů, ale smyšlenka moravského nacionalismu tatam.

V roce 1968 pak vydaná Moravskoslezská deklarace (Společností pro Moravu a Slezsko; 150 000 členů) tasí moravanství v relativně umírněné vzájemně-vztahové podobě: „Je tu ještě nezadatelné právo, existuje kritérium geografické, kritérium ekonomické a také fakt, že obyvatelstvo Čech, Moravy a Slezska představuje pospolitost jejichž jádrem jsou sociologicky a psychologicky odlišné větve českého národa v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které mají své specifické podoby hospodářské i kulturní.“ ( 199-200; zvýraznil P.K.)

….

Jazyková rovina

Následná pasáž se povede v rovině jazykových nuancí. Kterak se v rámci teritoriálního (!) moravanství hovoří:

Nejprv si připomeňme, že mluva na Moravě se sice jasně liší od dialektu Prahy, tudíž pro tužbu po odlišení se je hned nějaká záminka, avšak i v rámci Moravy se nalezne pro cvičené ucho množství odlišných dialektů.

Tuze výstižně přitom celý etymologický oříšek už před stopadesáti léty rozlouskává Josef Jaroslav Langer: „uráží-li české ´chci´, ´chtěl´ atd. ucho Moravanovo, uráží zase moravské ´chcu´, ´chcel´ ucho Polabanovo a Vltavanovo.“ (in: Pernes, 92) Regionálnost, nikoliv nacionalita.

Oproti tomu Pernes by dokonce dokonce chtěl staroslověnštinu pasovat do role moravského jazyka! (Pernes, 42) Na což ovšem pohlížejme pouze jako na Pernesovo dodatečné uvědomění si, že vlastní jazyk – ideálně s dějinnou základnou – bývá jedním ze základních atributů plnohodnotného nacionalismu.

…..............................

Moravističtí zapálenci by klidně přidali i blouznění o specifickém „moravském fotbalu“ (Pernes, 232-3), jako fotbalista Karel Janišek 10.2.1990 v brněnském Rondu při seanci Moravského občanského hnutí. A spoustu dalších pikantérií.

Dnešní příspěvek snad už nic vkládat nemusí. Pro ukázku absurdnosti vůbec existence MORAVSKÉHO NÁRODA příklady stačí.


Připouštím, že vedle nezbytného pokrevního základu je pro národní uvědomění nutná i určitá dávka vůle a emocí. Proto některé čtenáře z Moravy můj text mohl pobouřit. Jenže vůli a emoce lze přidat i ke sledování nízkonákladového televizního seriálu, kdežto krev nesmí být námětem k sezónnímu laškování! A jak Antidemokratovým východiskem, nesbírám vypočítavě volební hlasy či „v kolektivu oblíben“, nýbrž šířím strukturovanou ideologii s prvkem nacionalismu výhradně českého!