úterý 23. května 2017

BALAMUCENÍ OD PROFESIONÁLNÍHO ŽIDA

Nepřijatelný kádrový posudek studenta ° výtka formální úpravy prokazatelným lemplem ° dyslexie a dysgrafie ex-předsedy Pražské židovské obce ° rektor na odpis

Začněme od objasnění nadpisu. Tomáš Jelínek, nedávný předseda KEHILA PRAG, se v téměř třicetistránkové kapitole pustil do  rádoby kritiky mých řádně obhájených univerzitních prací.  Jeho sborníkový elaborát se zove Nenávidím Židy a bude to téma mé kvalifikační práce: Jak české vysoké školy přispěly k šíření antisemitismu.[1]A jelikož mi v ní mé jméno odebral a přiřadil mi označení Známá firma (ZF) celkem mě opravňuje podobnou machinaci učinit jeho směrem. Titulatura PROFESIONÁLNÍ ŽID (PŽ) bude pro tuze nekvalitního vědátora, ovšem na stranu druhou sběratele placených funkcí, adekvátní.  
Na rozjezd se mu nepozdává formální úprava mých prací. Sám se však v tomto ohledu chová jak někde na bazaru. Často odkazy citátů v jeho textu chybí, tu a tam odkazovaná čísla stránek motá zcela.[2] Dokonce hned v perexu svého příspěvku zaměňuje zkratku mnou absolvované fakulty, načež libovolně veksluje jména mých oborů.
Ale objektivně: Já se za nepřímo zmiňovanou obkročmou pravopisnou chybovost musím kát. Je to neomluvitelné, byť já rozdílem od něj jsem nesměl použít korektory. Kuriózně pak ale působí ihned za onou výtkou spáchaný překlep[3] Profesionálního Žida, dál i taktéž pravopisná chyba...[4]
Ale pokud je PŽ úzkostlivý na formální úpravu, tak budu stejný vůči jeho devětadvaceti stránkám: tři chybné odkazy + dvaadvacet překlepů.[5] Na formálně dostatečném postupu ubírá i dvojí záměna slov[6] nebo dokonce dvojmo vynechání slov.[7] Totéž ve vynechání závorek z citací.[8] Naopak někdy neférově do citací přidá to, co původně bylo umístěno až pod čaru coby bonusové sdělení k hlavní tezi.[9] Ani výpustku v citacích nepoužívá dle nějakého stabilního způsobu – někdy ji vynechá, jindy přidá – aniž by to zakládalo princip.[10]  Nu a pětinásobná výtka dílčího systémově neautorského podtrhávání/nepodtrhávání citátů pro něj též bude jakýmsi tahacím kačerem.[11] Přitom účelovostí kypí, pokud mnohé tyto nedostatky mají působit coby CITOVÁNÍ Z MÝCH TEXTŮ!!!
U první z kvalifikačních prací PŽ vyžaduje přísný kádrový posudek: „Má být práce studenta, který akceptuje extremistickou terminologii, nemá od ultrapravicových ideologií odstup a nepodrobí je kritickému zkoumání, doporučena k obhajobě?“[12] 
Jinak za jasný důvod pro neuspění při obhajobě spatřuje to, že prý používám protektorátní jazyk („protižidovství“ namísto antisemitismus – to ovšem dotyčnou kapitolou[13] řádně vysvětluji). Sám však píše o mé „zálibě v aktivistickém vzdělávání[14], kde zase mně by se nemusela líbit podobnost se souslovím o aktivistických činitelích protektorátu (tj. tehdejší terminologie).
Rovněž mi spílá za nevědecké neobjasnění všeobecně známých termínů (Holocaust), on přitom jinou odbornou terminologii používá s až bulvárním žurnalismem a metodou CIK-CAK (míním `extremismus`, `radikalismus`, `krajní pravice`/`ultrapravice`). Rovněž kuriózně a obsáhle volá po nezbytnosti VŮBEC vymezení oborů, které jsem několik let studoval.[15]  Asi byl zvyklý vždy takto zaplácat pár stránek minimálního rozsahu textu.
Pro Profesionálního Žida je dalším nedostatkem opomenutí zmínky o poměru židovských obětí.[16] Že útočím i na TGM a Václava Havla je pak pro PŽ „rezignací vedoucího práce a oponenta na poslání vysokého školství.[17] 

Ale zjednodušme to, ať alespoň touto rekapitulací PŽ už nemá potíž pochopit výběr tématu a především CO NA HOLOCAUSTU MŮŽE BÝT VŮBEC Z ANDRAGOGICKÉHO POHLEDU ZKOUMÁNO  (parafráze k jeho podivu na s. 143): „Práce je z oboru andragogika, tudíž pozornost je věnována vlastní technice, kterak je populaci ono téma předestíráno.“    (ÚVOD diplomové práce)[18]
Značnou část mé DP tvořilo zkoumání soudobé holocaustovské agitace. Realisticky jsem si vybral toliko jeden pramen, nejčtenější tištěný deník. A vytyčil jsme si z něj jen některé části, kdy jsem zároveň vysvětlil, proč např. ženskou nebo technickou PŘÍLOHU do výzkumu nevčlenit. Ihned jsem též vysvětlil, že sběr dat chci dělat KOMPLEXNĚ, tedy kdy mnohé lze pochopit až přečtením celého příspěvku, ale třeba i souvislostí v celém vydání. A nešlo použít elektronické vyhledávače. Stejně tak proč zaznamenávat i velikost příspěvku pomocí pravítka.[19]
Což Profesionální Žid až posměšně interpretuje takto: „ZF složitě vysvětluje, proč nebude používat elektronickou databázi ANOPRESS, která umožňuje prohledávání záznamů médií na různé kombinace klíčových slov. Zříká se tak jednoduché možnosti relativních srovnání hledaných klíčových slov napříč médii nebo jiných témat u sledované MFD.“[20] Tak bych jich za rok na sledovaných stránkách získal jen 85 (což jsem v DP okrajovou zmínkou pro kontrolu uváděl). Ovšem PŽ poněkud časově protilogicky napsal: „ZF však již věděla, že potřebuje nějaké větší číslo. 85 zmínek o holokaustu během roku je docela málo, tak raději sedl s perem v ruce, aby toho napočítal víc.“[21] Zřejmě jsem podle něj šel číst až na Nový rok 2014 všechna předešlá vydání MFD z roku 2013. Idiot. Ale zlý idiot...
Holocaustovskou osvětu tuze bizarně hájí tím, že u klíčového slova MATEMATIKA bych v Anopressu za inkriminovaný rok našel 358 slov,[22] proto si má čtenář sborníku domyslet, že to s holocaustovskou agitkou zas tak strašné není.
Ovšem Profesionální Žid k matematice přistupuje se zvláštní chápavostí. Protože co je nepochopitelného na tom,  že mnohé společenské pnutí lze vyjádřit i zprůměrovaným procentuálním hodnocením tam, kde je v kulturních recenzích  zastoupen Holocaust? (vyšlo 75,5%)
PŽ není spokojen s mou stylistikou, ovšem na příklady té jeho se mrkněte zde: „Jako spojnicí k současnosti ZF stačí novinový článek o projevu prezidenta Václava Havla k představitelům Bar Ilanovy univerzity, V NÍŽ je zmínka o skvělých ženách a mužích Izraele.“[23] Nebo: „Pokud ZF pročítala antisemitského autora Augusta Rohlinga, jenž jako profesor teologické fakulty pražské univerzity hrál ve vývoji kolem obvinění z rituálních vražd v Rakousku-Uhersku velkou roli, měl se seznámit i s obsáhlou kritikou jeho názorů, KTERÁ sepsali např. vídenští rabíni Moritz Güdemann a Adolf Jelinek a protestantský teolog Franz Delitzsch.“[24] Ale on není Čech, proto se mu dá absence smyslu pro český jazyk odpustit.
Jak kritiku jeho kritiky uzavřít? Asi nemá smysl upozorňovat na zde doznané dlouhodobé sledování (od 90. let)[25] mé maličkosti Profesionálním Židem a spol. Rovněž z poetična PŽ se dosud vedení Režimu nerozhodlo udělat nějakou klaněnou modlu (…“souvislosti se přede mnou zviditelňovaly a prohlubovaly natolik intenzivně, jako hvězdná obloha, když uleháte ke spánku na poušti.“) [26], proto se ji děti na základních školách ještě učit nemusí.
Byť odcitovat nějaké jiné odstavce neuškodí: „ZF má zálibu se staromilském vyjadřování a již od mládí se u ní  muselo projevovat určité zarputilé rozumování, kde má v sobě energii si pokládat ty nejdrsnější otázky o Židech (…) Miluje provokace a ta s bakalářskou a diplomovou prací se jí skutečně povedla.“[27]
Ale nejvíce příznačné asi bude upozornit na nařknutí rektora UJAK doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc. z politické nedostačivosti, spočívající v tom, že mně „zpřístupnil celou korespondenci[28] mezi editoriálem tohoto sborníku a ním. Plnověrní ovšem opomenuli, že tato korespondence byla nalezitelná na veřejném webu  již  od 12.8.2015[29], odkud jsem ji pouze okopíroval. Ale rektor možná bude dle PŽ také už jenom pavědec….

P.S.: ironicky pojatou recenzi celé knihy pak naleznete zde: http://www.cd89.cz/zf
[1]              in: Tarant, Z, Tydlitátová, ed.: Na počátku bylo slovo…. Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. ZČU, Plzeň 2017
[2]              odkazy 27 / na s. 8 namísto správné 9/, 29 / na s. 66 namísto správné 67/ a 30 /na s. 77 namísto správné 78/
[3] s. 131
[4]             („Na následující neděli 1. února  si ZF naplánovala společně se skupinkou přátel z ultrapravicové scény návštěvu Nového židovského hřbitova v Praze, kde se na vrátném domáhala prodeje  měsíčníků Federace židovských obcí (FŽO) Roš Chodeš. Nakonec se vyfotily u památníku holocaustu a ZF poslala na FŽO následující mail:“ /s. 153/ )
[5]              s. 129, 131, 133 /3x/, 138 /2x/, 141 /2x/, 143, 145 /4x/, 146 /3x/, 147, 148, 149 a 150 /2x/
[6]              s. 131, 135
[7]              s. 136, 137
[8]              s. 134, 137
[9]              s. 127
[10]            s. 134, 136, 139
[11]            s. 137, 138 /2x/, 139 /2x/
[12]            s. 133
[13]            1.5.1 Typy protižidovství
[14]            s. 140
[15]            Pozn. 26 na s.142
[16]            „V práci se již vůbec nedozvíme, že oběti holocaustu tvořily většinu československých obětí 2. světové války, že se holocaust odehrál i na území českých zemí, že je tedy součástí moderních českých dějin.“ s. 144-5
[17]            s. 140
[19]            I za toto jsem sklidil z neznámého důvodu posměch… s. 149
[20]            s. 145
[21]            s. 146-7 Profesionální Žid zde mj. rezignoval na ženský rod zkratky „ZF“
[22]            s. 146
[23]            s. 135, zvýraznil PK
[24]            s. 135-6; zvýraznil PK; o záměnách rodů mého pseudonymu „made in“ PŽ zde už ani nemluva
[25]            s. 130
[26]            s. 129
[27]            s. 152
[28]            s. 154

Žádné komentáře:

Okomentovat