úterý 13. října 2015

ZLOBÍ ŽÁCI? PRO RADY DO ŽIDOVSKÝCH INSTITUCÍ!

ANEB STATISTICKY NEONACISTOU OD 13,6 LET

Jelikož hlavním nebezpečím dneška není ani tak zánik soudobé civilizace jako politicky nestandardizované vyjadřování se o Izraeli, aktivity Režimu směřují i do politické výchovy školáků. Materiálem Demokracie versus extremismus - Výchova k aktivnímu občanství byla pedagogika obohacena v roce 2013, ovšem než se postupy dostanou učitelům takříkajíc „pod kůži“, nějaký ten pátek to potrvá.zde  nedávno padl příslib obeznámení surfařů s obsahem teoretického prvního dílu, metodický díl druhý dostane pro svou drezúrovitou vypiplanost přednost.
Sborník začíná nám dobře známým Miroslavem Marešem, který v rozebíraném svazku převypráví svůj příspěvek ze svazku prvního. Aby zazněla alespoň nějaká inovace, padne varování před novým fenoménem „vícegeneračních extremistických rodin“. Po čtvrtstoletí od roku 89´ očekávatelný úkaz, neboť pro část aktivistů devadesátých let se tehdy nejednalo pouze o módní výstřelek a své potomstvo nyní mají po všech stupních vzdělávací soustavy. 
 
Mareš člení školáky na žáky potřebné primární prevence (takové, které dosavadní agitka drží na uzdě, ale „pro jistotu“ nepolevovat), sekundární prevence (u úplně nejkřiklavějších témat už nemlčí) a terciální prevence (začínají se angažovat mezi oponenty Režimu). Pro děti z výše zmiňovaných vícegeneračních extremistických rodin zakládá novou kategorii pedagogického členění. Hovoří o nich jako o potřebných „nad rámec terciální prevence“. (Mareš, 7) Kódovaný jazyk je snadno přeložitelný. Potomek aktivisty musí být pod maximalizovanou masáží, zvýšeným dohledem a čidla musí bít na poplach už u první politicky nežádoucí teze.

Ostatně jiným kódovaným jazykem je uhranutá i další přispěvatelka, Marie Zahradníková. Tato, podobně jako Mareš, své téma (revizionismus) umístila do obou svazků. Co znamenal „kódovaný jazyk“ v jisté historické epoše tedy taktéž objasňuje nadvakrát. Nemám potřebu se s ní přít v tématu, pouze hlasitě zvolávám, že jmenovaná dáma jenom osekala obsáhlý spis Deborah Lipstadtové do devatenácti stránek. Přeci jen brát nezanedbatelné příjmy za podobně „vědeckou“ aktivitu, která působí jako pololetní seminárka gymnazisty, to s etikou nemá nic společného. Ale jak známo, boj proti extrémismu je zlatou žílou.

David Lebeda rovnou dbá na policejní statistiky a aktualizování jmenných seznamů závadových osob pilnou spoluprací učitelů s PČR: „V situaci, kdy kantor jedná se žákem, jenž se například pravidelně zapojuje do aktivit extremistického hnutí, popírá holocaust a má negativní vztah k menšinám (...) je vhodné upozornit na vzniklou situaci metodika prevence kriminality (...) potom i na nejbližší oddělení policie.“ (Lebeda, 12)

Nejvýživnější je kapitola od Adély Zelendy Kupcové, kdy na základě výzkumu dospívá k následujícím zjištěním: „Politická socializace probíhá již od raného věku dítěte, avšak politicky extrémní názor se začíná ve své zřetelné, výslovné a uvědomované podobě projevovat nejčastěji zhruba mezi 12 či 13 až 17 lety. Průměrný věk, který respondenti z řad stoupenců extremistických uskupení udali jako počátek svého vědomého zájmu o politické dění s již jasně radikálními rysy, je 13,6 roku. Avšak ne všichni příslušníci ultrapravicové scény dospěli ke svému světonázoru v takto brzkém věku, někteří datují svou inklinaci k extrémnímu názoru i k 18 až 20 letům věku, jiní naopak k stáří mnohem nižšímu (okolo 10 let). Mezi 12 až 17 lety se však radikální či extrémní názor vyvinul u nadpoloviční většiny respondentů.“ (Kupcová, 41) Bohužel metodika cesty k údajům zůstává zahalena rouškou tajemství. Útlá nicneříkající poznámka, že v jejím výzkumu byly použity dotazníky na ZŠ a SŠ, jakož i rozhovory s aktivisty, by v sociologii bez širšího vysvětlení neobstála. Údaj 13,6 let coby průměrný počátek aktivismu se poskládal z většinou mlhavého odhadu respondentů o sobě. Podobná paměť je nespolehlivá. Ostatně zkuste nyní jen tak od boku určit, v kolika letech jste například poprvé rybařili.

Co nejvhodnější postup k nápravě politických šťouralů Kupcová doporučuje celokolektivní odsudky. Pedagog vše pak má vést k definitivnímu, takřka soudružskému, zdeptání: „Učitel může podněcovat a moderovat (…) a umožnit tak extremistovi v kolektivu, aby byl konfrontován s postoji ostatních. Obecně lze tedy říci, že autoregulační mechanismy uvnitř studentské skupiny mohou sehrát pozitivní roli.“ (Kupcová, 44)

Druhý svazek protiextremistické epopeje ukončuje Jaroslav Holek s Janou Skácelovou. Jejich kapitola svou precizností spíše připomíná sebrané kuchařské recepty M. D. Rettigové. Už před výskytem žáků s nevhodnými politickými postoji musí prý existovat strategie co dál + nachystaná informační provázanost mezi kantory. Opět nabádání k využití celokolektivních odsudků: „Důležitá je práce s celou třídou a velká pozornost věnovaná tomu, jak třídní kolektiv sympatizanta extremismu vnímá.“ (Holek, Skácelová, 88). Bez exkurze třídy do Terezína a tamních ampliónů soudobé Federace židovských obcí se proto nic neobejde. Taktéž je neméně nutné okamžitě „spolupracovat s policií a dalšími odborníky.“ (Holek, Skácelová, 88)

Manuál končí dílčím postesknutím se: chybí specializovaná intervenční pracoviště pro řešení problematiky extremismu, xenofobie a intolerance! Naštěstí zde alespoň máme učitelské semináře pořádané Židovským muzeem v Praze, jak se odkazuje na konci elaborátu v subkapitole Kde hledat pomoc (Holek, Skácelová, 89).

Tudíž ani český Národ nemusí zoufat, nejpalčivější problém dneška je v rukou odborníků...


Žádné komentáře:

Okomentovat